Skip to content

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden.
2. Indien de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze voorwaardenvoor het overige van kracht.

Artikel 2. Totstandkoming
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer heet recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtnemer binnen acht dagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

Artikel 3. Wijzigingen
1. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop van toepassing is het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen.

Artikel 4. Annulering
1. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst binnen 10 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te annuleren.
2. Opdrachtgever is door de annulering gehouden aan de opdrachtnemer te voldoen de kosten, die deze heeft gemaakt ten behoeve van de gesloten overeenkomst.

Artikel 5. Eigendomsovergang
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal eigendom van de goederen overgaan op opdrachtgever bij aflevering.
2. a. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever geleverde zaken totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die opdrachtnemer tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer. Alle kosten, die samenhangen met het terugleveren van de eigendom zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever.
b. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub e bepaalde.
c. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van opdrachtnemer te bewaren.
d. Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekort schiet of opdrachtnemer goede grond geeft te vrezen, dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
e. Het is opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.
3. Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
4. Opdrachtnemer behoudt zich de industriële en intellectuele eigendom op de goederen/ diensten voor.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de geleverde
goederen/ diensten beperkt tot de onderneming van de opdrachtnemer. De goederen/ diensten, geleverd door de opdrachtnemer,
zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

Artikel 6. Tijdstip van levering
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever dus opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Overmacht
1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is het gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt aansprakelijkheid voor door opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
3. In afwijking van hetgeen bepaald is in de leden 1 en 2 aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever.
4. In geval van een onrechtmatige daad van opdrachtnemer of van zijn ondergeschikten is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de verzekeringspolis.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het
gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

Artikel 9. Reclame
Reclames betreffende de levering van goederen behoren ons uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd bereikt te hebben. De motivering ligt uitsluitend ter onze beoordeling. Reclameert de koper niet, niet tijdig of onjuist, dan wordt de koper geacht de overeenkomst onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

Artikel 10. Prijs en betaling
1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien opdrachtgever consument is, kan hij, indien een prijs – verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
3. Opdrachtgever is verplicht de prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever een vertraging verschuldigd van 3% van het factuurbedrag per maand.
5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Ontbinding
1. Indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranciers blijven in stand.
2. Indien opdrachtnemer bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
3. Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van opdrachtgever wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12. Geschillen
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen partijen, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden berecht door de Rechtbank te Groenlo. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. Indien de wederpartij consument is, heeft hij het recht gedurende een maand nadat de opdrachtnemer zich op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor berechting van het geschil voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Back To Top