Garantie

Het Progelit Gevelsysteem wordt geproduceerd volgens de modernste technieken en gemaakt van de beste grondstoffen.

Hiervoor gelden de volgende fabrieksgaranties:

  • 50 jaar garantie tegen houtrot en schimmelaantasting van het Medite Tricoya FSC basismateriaal.
  • 12,5 jaar garantie op de exterieur kleurfolie op basis van UV bestendigheid en oppervlaktebreuk.

Indien binnen de gestelde termijnen het materiaal bovenstaande mankementen vertoont komt u in aanmerking voor herlevering of restitutie van de factuurwaarde van de aangetaste delen.

Procedure
Geconstateerde gebreken dienen per aangetekend schrijven, binnen 10 dagen na constatering, voorzien van alle relevante projectinformatie [locatie/ verwerker/ hoeveelheid/ datum van aankoop en verwerking / aard van de gebreken en kopie factuur] aan Progé kenbaar te maken.
Gebreken of klachten m.b.t. Progelit waaraan door derden werkzaamheden zijn verricht kunnen niet door Progé gehonoreerd worden. Progé houdt zich het recht voor te allen tijde de klacht in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm, zonder tussenkomst van derden, te willen zien en beoordelen. In het geval dat de aanspraak op de garantieverklaring gehonoreerd wordt en de panelen vervangen dienden te worden, keert het eigendom van de vervangen Progelit delen terug naar Progé.

Uitsluitingen
De garantie heeft geen betrekking op schade/ klachten welke voortvloeit uit ondeskundige verwerking en montage [zie montagehandleiding], mechanische beschadigingen, ondeskundig onderhoud en andere invloeden welke buiten de invloedssfeer van Progé liggen. Onze aansprakelijkheid strekt zich niet verder dan de productaansprakelijkheid en aanwijzingen die Progé vastlegt t.a.v. verwerking en montage. Progé is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die u of derden direct of indirect als gevolg van enig gebrek van het door Progé geleverde product zou kunnen leiden of werkelijk geleden zou hebben.

Proge FSC logo
Dakranden van kunststof
Proge groenlo kunststof dakrand

Technische specificaties

progelit technische specificaties garantie